Biểu tượng Madagascar Alex 2

Madagascar Alex 2 icon
Họa sĩ: Wackypixel
Gói biểu tượng: Madagascar (9 icons)
giấy phép: Charityware
sử dụng thương mại: Không cho phép
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

/madagascar/128/Madagascar-Alex-2-icon.png” title=”Madagascar-Alex-2″ alt=”Madagascar-Alex-2 icon”>128×128 /madagascar/96/Madagascar-Alex-2-icon.png” title=”Madagascar-Alex-2″ alt=”Madagascar-Alex-2 icon”>96×96 /madagascar/72/Madagascar-Alex-2-icon.png” title=”Madagascar-Alex-2″ alt=”Madagascar-Alex-2 icon”>72×72 /madagascar/64/Madagascar-Alex-2-icon.png” title=”Madagascar-Alex-2″ alt=”Madagascar-Alex-2 icon”>64×64 /madagascar/48/Madagascar-Alex-2-icon.png” title=”Madagascar-Alex-2″ alt=”Madagascar-Alex-2 icon”>48×48 /madagascar/32/Madagascar-Alex-2-icon.png” title=”Madagascar-Alex-2″ alt=”Madagascar-Alex-2 icon”>32×32 /madagascar/24/Madagascar-Alex-2-icon.png” title=”Madagascar-Alex-2″ alt=”Madagascar-Alex-2 icon”>24×24 /madagascar/16/Madagascar-Alex-2-icon.png” title=”Madagascar-Alex-2″ alt=”Madagascar-Alex-2 icon”>16×16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *