Word Biểu tượng

word icon

H a s: Iconstoc(for custom work Available)
G I Bi u t ng: Office Microsoft 2013(12 icons)
GI y pH p:Linkware (to BacklinkHttp:\/\/iconstoc.comRequired)
S d ng th ng m i:Kh’s ng Cho pH p
Products or characters depicted The in these icons areBy; Microsoft &copy

T I V PNG T I V ICO T I V ICNS

T i v k ch th C KH c c a bi u t ng n, y:

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *