Thư mục Vaniilla iPod Icon

Folder Vanilla iPod icon
Họa sĩ: Mag1cWind0w
Gói biểu tượng: Akisame (53 icons)
giấy phép: Miễn phí for personal desktop use only.
sử dụng thương mại: Không cho phépIf you want to use these icons for your website, forums or blog, please post a message on my deviantArt gallery here: www.mag1cwind0w.deviantart.com
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *