Office building Biểu tượng

office building icon

H a s: E-Young
G I Bi u t ng: Project Gur(30 icons)
GI y pH p:PH n m m Mi n pH
S d ng th ng m i:DJ C pH p

T I V PNG T I V ICO T I V ICNS

T i v k ch th C KH c c a bi u t ng n, y:

32×32 24×24 16×16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *