Knife Icon

Knife icon
Họa sĩ: Sirea
Gói biểu tượng: Sharp Kitchen (8 icons)
giấy phép: CC Attribution 4.0
sử dụng thương mại: Được phép
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Biểu tượng Chopper của Herb
Biểu tượng đo băng