InDesign Biểu tượng

InDesign icon

H a s: TheTRJn
G I Bi u t ng: Adobe Triangle(9 icons)
GI y pH p: Attribution-Noncommercial-No Derivate CC 4
S d ng th ng m i:Kh’s ng Cho pH p
Products or characters depicted The in these icons areBy; Adobe Systems Inc. &copy

T I V PNG T I V ICO T I V ICNS

T i v k ch th C KH c c a bi u t ng n, y:

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *