Fireworks Biểu tượng

Fireworks icon

H a s: Pixelresort(for custom work Available)
G I Bi u t ng: CS4 Adobe(11 icons)
GI y pH p:Mi n pH Cho s d ng Phi th ng m I.
S d ng th ng m i:Mua GI y pH P th ng M I “y:Http:\/\/www.pixelresort.com\/blog\/adobe-creative-suite-4

T I V PNG T I V ICO T I V ICNS

T i v k ch th C KH c c a bi u t ng n, y:

Resort\/adobe-cs4\/128\/Fireworks-icon.png “title=” Fireworks “alt=” Fireworks “icon >128×128” Resort\/adobe-cs4\/48\/Fireworks-icon.png “title=” Fireworks “alt=” Fireworks “icon >48×48” Resort\/adobe-cs4\/32\/Fireworks-icon.png “title=” Fireworks “alt=” Fireworks “icon >32×32” Resort\/adobe-cs4\/16\/Fireworks-icon.png “title=” Fireworks “alt=” Fireworks “icon >16×16”

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *