Biểu tượng Lịch

calendar icon
Họa sĩ: fps
Gói biểu tượng: Flat Christmas Circle (16 icons)
giấy phép: phần mềm miễn phí
sử dụng thương mại: Được phép
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Biểu tượng Santa
Biểu tượng Sigh sleigh