Biểu tượng hiện tại

Present icon
Họa sĩ: Iconfactory (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Sketchcons Christmas (12 icons)
giấy phép: Miễn phí for personal desktop use only.
sử dụng thương mại: Không cho phép
Tải về PNG Tải về ICO

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

48 32 16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *