Biểu tượng Finland

Finland icon
Họa sĩ: Custom Icon Design (Available for custom work)
Gói biểu tượng: iPhone Map Flag (230 icons)
giấy phép: Miễn phí cho sử dụng phi thương mại.
sử dụng thương mại: Mua giấy phép thương mại ở đây: http://www.customicondesign.com/free-icon/country-flag-icon-set-for-iphone-map
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 64×64 48 32 24 16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *