Biểu tượng Azerbaijan

Azerbaijan icon
Họa sĩ: Custom Icon Design (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Flat Europe Flag (49 icons)
giấy phép: Miễn phí cho sử dụng phi thương mại.
sử dụng thương mại: Mua giấy phép thương mại ở đây: http://www.customicondesign.com/free-icons/flag-icon-set/flat-europe-rectangular-flag-icon-set
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *